Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ - «Γ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ»

3ης  Σεπτεμβρίου 63, 104 33 Αθήνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η ΣΧΟΛΗ

H Δραματική Σχολή Αθηνών «Γ. Θεοδοσιάδης», είναι ανώτερη, τριετούς υποχρεωτικής παρακολούθησης, αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως ακολούθως:

Αποφάσεις ΥΠΠΟ αριθ. 47969 / 5.12.91 (ΦΕΚ 1029 / Β / 91), 36775 / 27.7.94 (ΦΕΚ 611 / Β / 8.8.94), 104819/1144/12.2.07 (ΦΕΚ 447/Β/2007) και Βεβαίωση Περιφέρειας Αττικής αριθμ. 144309/31.7.2015, ΑΔΑ: ΩΣΥΣ7Λ7-ΩΕΘ

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Σχολής είναι η διδασκαλία διαφορετικών μορφών της θεατρικής τέχνης, η τεχνική κατάρτιση των σπουδαστών στην υποκριτική, η ενθάρρυνση στην έρευνα και η εν γένει καλλιέργεια των σπουδαστών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η Σχολή υπόκειται στις διατάξειs του N. Δ. 1158/81 και του Π. Δ. 370/83. Αντίγραφα Φ. Ε. Κ. 127/13. 5. 1981 και 130/29. 9. 1983.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η Σχολή λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 12.00 - 21.00.

Το ημερήσιο πρόγραμμα των μαθημάτων καταρτίζεται από τη Γραμματεία της Σχολής.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Διοικητικό και Εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής αποτελείται από:

Διεύθυνση της Σχολής

Καθηγητές

Γραμματεία

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 370/83

Η Σχολή λειτουργεί κατά τάξεις (Α, Β, Γ ) με τη συνολική κατά τάξη συμμετοχή των σπουδαστών στην έρευνα, τεχνική κατάρτιση και γενικότερη καλλιέργεια, που αποβλέπουν στην ικανότητα ειδικής εφαρμογής των ποικίλων μορφών που εκφράζουν το θέατρο.

Διδασκόμενα μαθήματα

Υποκριτική

Ιστορία θεάτρου

Αγωγή Προφορικού Λόγου

Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Κίνηση – Χορός

Ιστορία & Πρακτική Κινηματογράφου

Αυτοσχεδιασμός

Σκηνογραφία – Ενδυματολογία

Μουσική – Τραγούδι

Δραματολογία

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά και εξετάζονται κανονικά.

Η Σχολή, εκτός από τα μαθήματα που ορίζει ο νόμος, διατηρεί το δικαίωμα  να προσθέτει μαθήματα ή κύκλους μαθημάτων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων, για την αρτιότερη εκπαίδευση των σπουδαστών/τριων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Τα δίδακτρα καθορίζονται στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. 

Αύξηση διδάκτρων κατά τη διάρκεια του έτους δεν επιτρέπεται.

Όλοι οι σπουδαστές/τριες οφείλουν να πληρώνουν τις μηνιαίες δόσεις τους έως την 5η  ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα.

Οι σπουδαστές/τριες όλων των βαθμίδων οφείλουν να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (δίδακτρα) προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις τόσο του πρώτου όσο και του δεύτερου εξαμήνου εκάστου εκπαιδευτικού έτους.

Σπουδαστές/τριες που έχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις δεν θα προάγονται στο επόμενο έτος, ή δεν θα λάβουν τίτλο σπουδών (τριτοετείς).

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει δωρεάν φοίτηση σε αριστούχους/ες ή να μειώνει τα δίδακτρά τους, λαμβάνοντας υπόψιν τη συνολική τους επίδοση.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ο Διευθυντής της Σχολής και οι Καθηγητές της Σχολής αποτελούν τον Σύλλογο των Καθηγητών.

Ο Σύλλογος αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού και συνεδριάζει βάσει διάταξης που καταρτίζει ο Διευθυντής της Σχολής, λαμβάνοντας υπόψιν του τυχόν έγγραφες ή προφορικές προτάσεις των Καθηγητών.

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Οι Καθηγητές της Σχολής συμβάλλουν στην παιδαγωγική φιλοσοφία, το ύφος και το ήθος της Σχολής και συνδράμουν στην εύρυθμη λειτουργία της, στην ανάπτυξή της με τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συλλόγου, την παρακολούθηση των εξετάσεων και τις προτάσεις τους όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών ή/και σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά και της εν γένει παραμονής του στους χώρους της Σχολής, το διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να επιδεικνύει ήθος, ευγένεια και υπευθυνότητα απέναντι στους σπουδαστές/τριες.

Οι καθηγητές καταχωρούν τις απουσίες στα δελτία των απουσιών τα οποία οφείλουν να παραδίδουν στη Γραμματεία της Σχολής κάθε εβδομάδα.

Να τηρούν κατάλογο βαθμολογίας των σπουδαστών/τριων και να παραδίδουν τη βαθμολογία στη Γραμματεία.

Προκειμένου ένας καθηγητής να πάρει απόφαση σχετικά με το  οποιοδήποτε προκύψαν θέμα για ένα σπουδαστή/τρια ή για την τάξη ολόκληρη, οφείλει να συμβουλευθεί τον Διευθυντή της Σχολής.

Να σχηματίζουν και να εκφέρουν την προσωπική τους γνώμη στο Διευθυντή, για την πρόοδο και την εν γένει διαγωγή των σπουδαστών.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται Καθηγητής να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε εγγεγραμμένους σπουδαστές της Σχολής οποιουδήποτε έτους, εντός  ή εκτός των χώρων ή/και του ωραρίου της Σχολής.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Η τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων, η αποφυγή αδικαιολόγητων απουσιών, η ατομική και υπεύθυνη μελέτη και προετοιμασία των σπουδαστών, σύμφωνα με τη διδασκαλία και τις οδηγίες κάθε καθηγητή, αποτελούν υποχρεωτικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων της σχολής.

Υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση από τους σπουδαστές όλων των διδασκόμενων μαθημάτων και η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από το πρόγραμμα πρόβες και πρακτικές ασκήσεις.

Οι σπουδαστές/τριες, για να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οφείλουν να μην έχουν υπερβεί το όριο των απουσιών.

Η φοίτηση των σπουδαστών/τριων που απουσιάζουν λογίζεται ελλιπής σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 12 του Π. Δ. 370/83 (Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους το σύνολο των απουσιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 80 ώρες διδασκαλίας για την Πρώτη (Α’) περίοδο και 60 για τη δεύτερη (Β’). Οι απουσίες αφορούν το σύνολο των μαθημάτων.

Η φοίτηση των σπουδαστών/τριων θεωρείται ελλιπής εφόσον ξεπερνά  το προκαθορισμένο όριο επιτρεπόμενων απουσιών. 

Στις συνολικές απουσίες από τα μαθήματα προσμετρώνται τόσο οι δικαιολογημένες όσο και οι αδικαιολόγητες απουσίες. 

Σ’ αυτή την περίπτωση, οι σπουδαστές/τριες παραπέμπονται στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου ή υποχρεούνται να παρακολουθήσουν εκ νέου το έτος.

Οι απουσίες προσμετρώνται μία για κάθε ώρα μαθήματοςκαι καταχωρούνται, από της Καθηγητές, στα δελτία απουσιών.

Το δελτίο συνολικών απουσιών είναι στη διάθεση των σπουδαστών/τριων στη Γραμματεία της Σχολής.

Οι απουσίες καταχωρούνται από τη Γραμματεία της Σχολής, επικυρώνονται από τον Διευθυντή της Σχολής, και δεν προβλέπονται εξαιρέσεις.

Σε περίπτωση προγραμματισμένης απουσίας οι σπουδαστές/τριες οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τη Γραμματεία της Σχολής, τον υπεύθυνο Καθηγητή και τουςσπουδαστές/τριες με τους/τις οποίους/ες συνεργάζονται. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις απουσίας ή αργοπορίας οφείλουν να ενημερώνουν τη Γραμματεία της Σχολής.

Σε περίπτωση απουσίας για ιατρικούς λόγους, ο/η σπουδαστής/τρια οφείλει να προσκομίζει έγγραφη γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα. Ειδικά για την περίπτωση μόλυνσης κορονοϊού (COVID-19) απαιτείται βεβαίωση διαγνωστικού  ελέγχου (PCR ή Rapid Test).

Οι σπουδαστές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται στη Σχολή  τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων, για την  απαραίτητη προετοιμασία.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος στην αίθουσα μετά την έναρξη του μαθήματος, εκτός αν υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση του σπουδαστή/τρια με τον Καθηγητή και τη Γραμματεία της Σχολής.

Το πρώτο δεκάλεπτο μετά την ολοκλήρωση κάθε  μαθήματος παραχωρείται στους σπουδαστές/τριες για διάλειμμα.

Οι σπουδαστές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας πριν την έναρξη του μαθήματος. 

Οι σπουδαστές/τριες υποχρεούνται στη συστηματική και αδιάλειπτη διατήρηση της καθαριότητας σε όλους τους χώρους της Σχολής. 

Οι σπουδαστές/τριες υποχρεούνται να επαναφέρουν τις αίθουσες  διδασκαλίας ελεύθερες από προσωπικά, σκηνικά ή φροντιστηριακά αντικείμενα, μετά  το πέρας των μαθημάτων ή προβών. Σε αντίθετη περίπτωση η Σχολή διατηρεί το  δικαίωμα να απορρίπτει τα αντικείμενα αυτά ως άχρηστα.

Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της Σχολής – εντός και εκτός ωραρίου μαθημάτων. 

Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά και κατανάλωση φαγητών, ποτών, αναψυκτικών και καφέ στις αίθουσες διδασκαλίας – εντός και εκτός ωραρίου μαθημάτων.

Οι σπουδαστές/τριες υποχρεούνται να απενεργοποιούν πλήρως τα κινητά τους τηλέφωνα (και όχι στη λειτουργία «αθόρυβο») κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ανωτέρας βίας η οποιαδήποτε επικοινωνία δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της Γραμματείας της Σχολής.

Το Ημερολόγιο Προβών είναι το μόνο έγκυρο έγγραφο τήρησης του ωραρίου των προβών. Τηρείται στη Γραμματεία και ενημερώνεται με ευθύνη των σπουδαστών/τριων.

Για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών/τριων λειτουργεί η Βιβλιοθήκη της Σχολής, από την οποία οι ενδιαφερόμενοι/εςμπορούν, απευθυνόμενοι/ες στη Γραμματεία, να δανείζονται βιβλία με την υποχρέωση να τα επιστρέψουν εντός του συγκεκριμένου χρόνου και με τους ειδικούς όρους που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Το Βεστιάριο της Σχολής χρησιμοποιείται και από τα τρία έτη, με την προϋπόθεση ότι τα κοστούμια δηλώνονται στη Γραμματεία της σχολής, χρεώνονται ατομικά, και επιστρέφονται με απόδειξη καθαριστηρίου, εντός του συγκεκριμένου χρόνου και με τους ειδικούς όρους που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Απαγορεύεται ρητά η είσοδος και η παραμονή ξένων προσώπων σε όλους τους χώρους της Σχολής εντός και εκτός ωραρίου μαθημάτων.

Δεν επιτρέπεται η άνευ αδείας παραμονή σπουδαστών/τριων στους χώρους της Σχολής εκτός του ωρολογίου προγράμματος ή εκτός του προγράμματος προβών όπως αυτό οφείλει να έχει σημειωθεί στο Ημερολόγιο Προβών της Σχολής που τηρείται στη Γραμματεία.

Η Σχολή προμηθεύει τους σπουδαστές/τριες με ειδική κάρτα εισόδου στους χώρους της Σχολής. 

Σε περίπτωση που σπουδαστής/τρια απωλέσει την κάρτα εισόδου, επιβαρύνεται με το αντίστοιχο κόστος επανέκδοσής της.

Η εκτός Σχολής κι εκτός ωραρίου των μαθημάτων παρακολούθηση  θεατρικών εργαστηρίων ή συναφών μαθημάτων χρειάζεται προηγούμενη  έγκριση του Διευθυντή της Σχολής. 

Η συμμετοχή των σπουδαστών/τριων σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική δραστηριότητα εκτός Σχολής, χρειάζεται προηγούμενη έγκριση του Διευθυντή της Σχολής.

Οι σπουδαστές/τριες οφείλουν να τηρούν κόσμια συμπεριφορά προς τους/τις συναδέλφους σπουδαστές/τριες, το προσωπικό της Σχολής, τη Γραμματεία, Καθηγητές και τη Διεύθυνση της Σχολής.

Η οποιασδήποτε μορφής παρενόχληση ή η οποιασδήποτε μορφής άσκησης βίας (ψυχολογική, σωματική κ.ά.) θα αντιμετωπίζεται κατ’ εξάντληση των ορίων του νόμου. 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων/ ιατρικό απόρρητο 

Η προστασία των πάσης φύσεως δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ αυτών πρώτο το ιατρικό απόρρητο, των σπουδαστών/τριων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της Δραματικής Σχολής Αθηνών «Γ. Θεοδοσιάδης» και διασφαλίζεται κατ’ εξάντληση των διατάξεων του ΓΚΠΔ 2016/679 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας.

Είναι στην διακριτική ευχέρεια των σπουδαστών/τριων με το οποιασδήποτε μορφής ιατρικό ζήτημα να προσκομίσουν τις ιατρικές τους γνωματεύσεις από κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα στον Διευθυντή της Σχολής, προκειμένου εκείνος διακριτικά να μεριμνήσει για την ενεργητική και παθητική ασφάλεια τους. 

Επισημαίνεται ταυτόχρονα πως εάν η Διοίκηση της Σχολής  δεν έχει ενημερωθεί εγκαίρως και σχετικώς με τα ανωτέρω, αυτονόητα δεν δύναται να αναλάβει ούτε φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη αστική ή/και ποινική. 

Όλοι οι σπουδαστές/τριες κατά την εγγραφή τους, υποχρεούνται να δώσουν στη  Γραμματεία της Σχολής τουλάχιστον ένα (1) τηλέφωνο επικοινωνίας οικείου προσώπου της εμπιστοσύνης τους, για την περίπτωση οποιασδήποτε επείγουσας ή άλλης ανάγκης.

Πλην των αιθουσών διδασκαλίας, των αποδυτηρίων, καμαρινιών και αποχωρητηρίων, όλοι οι χώροι της Σχολής επιτηρούνται από εσωτερικό κύκλωμα  τηλεόρασης.

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολής, καταρτίστηκε σύμφωνα με  τις νομοθετικές διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

Οι σπουδαστές/τριες, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οφείλουν να  ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίαςτης Σχολής και τους νόμους της Πολιτείας.

Ο/η σπουδαστής/τρια που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις παραπάνω  διατάξεις διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα κι επομένως δύναται να του/της επιβληθούν οι παρακάτω ποινές με αποκλειστικό αρμόδιο να αποφασίσει γι’ αυτές, τον Διευθυντή της Σχολής:

-Επίπληξη / Προειδοποίηση

-Αποβολή από το μάθημα ή τα μαθήματα της ημέρας

-Αποβολή τριών μέχρι οκτώ ημερών

-Αποβολή ενός μηνός

-Ανάκληση τυχόν παρεχομένου ευεργετήματος

-Ειδική ποινή: 

Στην έσχατη περίπτωση που σπουδαστής/τρια, συστηματικά και κατ’ εξακολούθηση, παραβαίνει έναν ή περισσότερους από τους όρους του παρόντος Εσωτερικού ΚανονισμούΛειτουργίας ο Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την ποινή της οριστικής αποβολής από τη Σχολή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π. Δ. 370/83.

ΑΡΓΙΕΣ - ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Οι μεγάλες Εθνικές και Θρησκευτικές Εορτές που είναι καθιερωμένες ως αργίες από  την κείμενη νομοθεσία και τα διατάγματα του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Οι κάτωθι υπογράφοντες ρητώς δεσμεύονται στην τήρηση όλων ανεξαιρέτως των διατάξεων του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δραματικής Σχολής Αθηνών «Γ. Θεοδοσιάδης».