Βήματα για αίτηση:

  1. Συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα.
  2. Εκτύπωση και συμπλήρωση της επίσημης αίτησης.
  3. Κατάθεση εξετάστρων.
  4. Αποστολή/Παράδοση της επίσημης αίτησης και των δικαιολογητικών στη γραμματεία.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων των εισαγωγικών εξετάσεων είναι έως 12/09/22. 

Αναλυτικές οδηγίες:

Για την τελική καταχώρηση της αίτησης θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να τυπώσετε τη φόρμα, να τη συμπληρώσετε, να την υπογράψετε και να τη στείλετε μαζί με τα δικαιολογητικά (απολυτήριο Λυκείου, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και αποδεικτικό κατάθεσης εξετάστρων 20€) με email στο info@athensdrama.gr ή να την καταθέσετε στη γραμματεία της Σχολής (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 12.00 - 19.00).

Μπορείτε να βρείτε το αρχείο προς εκτύπωση εδώ.

*Εξέταστρα 20€

 Η καταβολή των εξετάστρων μπορεί να γίνει μέσω Τραπέζης, με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της δραματικής σχολής:

ALPHA BANK
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ»
Αριθ. λογαριασμού : 104 00 2002 024129
IBAN : GR69 0140 1040 1040 0200 2024 129

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ «ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ»
Αριθ. λογαριασμού: 5044-098102693
IBAN: GR28 0172 0440 0050 4409 8102 693

Στην κατάθεση θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας. 

Παρακαλώ κρατήστε με ενήμερο/η για την εξέλιξη της πορείας της αίτησής μου.

Τα στοιχεία μου θα καταχωρηθούν στη βάση δεδομένων της Δραματικής Σχολής Αθηνών "Γ. Θεοδοσιάδης" και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις γραμματειακές εργασίες της Σχολής.Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα δωθούν σε κανέναν τρίτο για διαφημιστικές ή άλλες ενέργειες.

Ακολουθεί η ανακοίνωση με τις αναλυτικές πληροφορίες για τις αιτήσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ σχολ. έτους 2022-23
για την ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Δραματική Σχολή Αθηνών «Γ.Θεοδοσιάδης»

1. Η Δραματική Σχολή Αθηνών «Γ. Θεοδοσιάδης» για το σχολικό έτος 2022-23 θα δεχτεί στο Α΄ έτος σπουδών κατ’ ανώτατο όριο 30 σπουδαστές, σύμφωνα με τις διαστάσεις των εγκεκριμένων αιθουσών διδασκαλίας και των εποπτικών μέσων
διδασκαλίας της.
2. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις Εισαγωγικές Εξετάσεις θα υποβάλλονται στην έδρα της Σχολής μας ,οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου 63, τηλέφωνο 210 – 3235592, έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2022 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 12:00 -19:00. Εναλλακτικά, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@athensdrama.gr .
3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:
α) Αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου
καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.
β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.
γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού
(ευκρινές φωτοαντίγραφο). Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).
Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Τα εξεταζόμενα μαθήματα, είναι τα εξής:
α. Υποκριτική
• Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.
• Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.
β. Απαγγελία και Τραγούδι
• Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).
• Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).
γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας. Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους υποψηφίους δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες
ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό της ταυτότητάς τους.
5. Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα Θεατρικής Τέχνης, δηλαδή καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική εμφάνιση και έλαβαν σε καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα. Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει για εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος ή αποκλειστεί από την επιτροπή για οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνει μονάδα. Στην περίπτωση που ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μεγαλύτερος από τον ανώτερο αριθμό σπουδαστών που μπορεί να δεχτεί η Σχολή, μπορούν να
εγγραφούν οι επιτυχόντες υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.
6. Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν το διάστημα μεταξύ 22 Σεπτεμβρίου – 21 Οκτωβρίου 2022. Με νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Εξετάσεων της Σχολής (ακριβής ημερομηνία και ώρα).